บริษัท เอสทีซีพลัส จำกัด
153 หมู่ 4 ตำบลสันทรายหลวง
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210